Het bestuur van de WSV Almere Haven bestaat uit een Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemene Bestuur. Het DB bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. De overige leden zijn de voorzitters of afgevaardigden van de commissies van de WSV.

Het Algemeen Bestuur van de WSV bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Wilbert Nieuwenhuizen
  • Secretaris: Stijn Gommers
  • Penningmeester: Reinier Klunder
  • Algemeen bestuurslid Communicatie: Sandra Hilsbo Petri
  • Algemeen bestuurslid Juridische zaken: Jan Bart Develing
  • Algemeen bestuurslid Zeilcommissie: Bart Snel

Eens per maand, of vaker indien omstandigheden dat vereisen, vergadert het bestuur in de bestuurskamer van de WSV. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door leden worden bijgewoond. Aanmelden voor het bijwonen dient vooraf te geschieden bij de secretaris. De vergaderingen beginnen om 19.00 uur.

Tweemaal per jaar wordt door het bestuur de Algemene Vergadering gehouden. Hierin legt het bestuur verantwoording af aan de leden en informeert hen over de komende periode. Tevens geeft de penningmeester een toelichting op de diverse begrotingen en de financiële stand van zaken. De AV is vrij toegankelijk; echter alleen leden van de WSV hebben spreek- en stemrecht.

Met het dagelijkse bestuur kun je contact opnemen via bestuur@wsvalmerehaven.nl  of natuurlijk direct met een van de bestuursleden.