PRIVACYBELEID VAN WSV ALMERE HAVEN

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Watersportvereniging (WSV) Almere Haven verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van de WSV Almere Haven, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de WSV Almere Haven verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: WSV Almere Haven, Sluiskade 11,  telefoonnummer 036-5317517, KvK nummer 40060155. De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via administratie@wsvhavenkantoor.nl of telefoonnummer 036-5317517.

2. Welke gegevens verwerkt WSV Almere Haven en voor welk doel

2.1          In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 • b) adresgegevens eventueel postadres
 • c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
 • d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2          WSV Almere Haven verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
 • b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van WSV Almere Haven
 • c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3          Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met WSV Almere Haven en je te informeren over de ontwikkelingen van WSV Almere Haven

E-mail berichtgeving (opt-out):

WSV Almere Haven gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van WSV Almere Haven. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

WSV Almere Haven verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 • 4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WSV Almere Haven passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • 4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WSV Almere Haven gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • 5.1 Via de ledenadministratie van WSV Almere Haven kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WSV Almere Haven zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • 5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 • 5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop WSV Almere Haven je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 • 5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie administratie@wsvhavenkantoor.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

mei 2018